fix lỗi OperationalError Can’t connect to MySQL server on 127.0.0.1 Connection refused

Nguyên nhân lỗi: 

Thay đổi cấu hình cài đặt (cụ thể là Ram), có trường hợp lỗi khi thay đổi dung lượng VPS

 

Biểu hiện:

vào dashboard (IP + port :8090) có thông báo sau:

OperationalError at /

(2003, 'Can\'t connect to MySQL server on \'127.0.0.1\' (111 "Connection refused")')
Request Method: GET
Request URL: https://103.81.87.96:8090/
Django Version: 1.11
Exception Type: OperationalError
Exception Value:
(2003, 'Can\'t connect to MySQL server on \'127.0.0.1\' (111 "Connection refused")')
Exception Location: /usr/lib64/python2.7/site-packages/MySQLdb/connections.py in __init__, line 193
Python Executable: /usr/local/CyberCP/bin/python2
Python Version: 2.7.5
Python Path:
['/usr/local/CyberCP',
 '/usr/local/CyberCP/bin',
 '/usr/local/CyberCP/lib64/python27.zip',
 '/usr/local/CyberCP/lib64/python2.7',
 '/usr/local/CyberCP/lib64/python2.7/plat-linux2',
 '/usr/local/CyberCP/lib64/python2.7/lib-tk',
 '/usr/local/CyberCP/lib64/python2.7/lib-old',
 '/usr/local/CyberCP/lib64/python2.7/lib-dynload',
 '/usr/lib64/python2.7',
 '/usr/lib/python2.7',
 '/usr/local/CyberCP/lib/python2.7/site-packages',
 '/usr/lib/python2.7/site-packages/gunicorn-19.8.1-py2.7.egg',
 '/usr/lib64/python2.7/site-packages',
 '/usr/lib/python2.7/site-packages',
 '/usr/local/CyberCP',
 '/usr/local/CyberCP',
 '/usr/local/CyberCP',
 '/usr/local/CyberCP',
 '/usr/local/CyberCP',
 '/usr/local/CyberCP',
 '/usr/local/CyberCP',
 '/usr/local/CyberCP',
 '/usr/local/CyberCP']
Server time: Tue, 7 Aug 2018 07:29:58 +0000

 

Cách fix lỗi Connection refused:

Đang cập nhật…

Leave a Reply